Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać następujące warunki:

✓ Powierzchnia działki min. 2 ha oraz szerokośc min. 60 m
✓ Tereny niezacienione, niezadrzewione
✓ klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki
✓ brak MPZP lub uwzględniające instalacje fotowoltaiczną
✓ teren poza obszarem ochrony przyrody
✓ brak rowów melioracyjnych, terenów zalewowych
✓ linia energetyczna średniego napięcia do 500 m
✓ brak zadłużeń, hipotek


Od momentu podpisania umowy zapewniamy stały kontakt przedstawiciela firmy z właścicielem gruntu. Na każdym etapie projektu jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy pomocą, udzielamy informacji o aktualnym stanie postępów w projekcie oraz wszelkich innych wyjaśnień dotyczących postępowania. Pośredniczymy również w kontakcie z organami administracji.

Ponadto umowa dzierżawy zabezpiecza interesy obu stron. Zobowiązania inwestora względem wydzierżawiającego to m. in.:

  • Wypłata czynszu dzierżawnego w kwocie według ustaleń od 8 – 9 tys/ ha/ rok
  • Zapewnienie regularnego dochodu dla właściciela działki przez okres 25 lat
  • Czynsz dzierżawy jest waloryzowany rokrocznie, wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Inwestor ponosi koszty związane z ubezpieczeniem inwestycji
  • Inwestor pokrywa opłaty związane z wyłączeniem gruntu spod produkcji rolnej
  • Inwestor pokrywa koszty podatku od nieruchomości, ustalanego na podstawie aktualnego przeznaczenia gruntu oraz podatku rolnego za wydzierżawiony grunt
  • Czynsz dzierżawy wypłacany jest od momentu rozpoczęcia prac budowlanych
  • Po zakończeniu umowy inwestor zobowiązany jest przywrócić działkę do stanu pierwotnego Zainteresowanych współpracą prosimy o zgłaszanie działek

na adres biuro@corepv.pl lub telefonicznie na numer +48 574 192 016

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie numeru działki oraz obrębu ewidencyjnegoOŚWIADCZENIE RODO

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 oraz art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Core PV Sp .z o. o.
b) dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
b1) sprawdzenia możliwości posadowienia na działce instalacji fotowoltaicznej i jej wydzierżawienia,
c) odbiorcami Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy administracji publicznej , którym będzie niezbędne przekazanie danych,np. dla celów uzyskania informacji dotyczącej MPZP lub klasy gruntu.
d) państwa dane będą przetwarzane jedynie w minimalnym stopniu niezbędnym do realizacji powyższych działań;
e) przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody;
f) podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów;
g) nie przechowujemy, nie przetwarzamy i nie administrujemy danymi wrażliwymi.